Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Kansrijke opties voor opschalen industriële woningbouw

 

Veel nieuwe woningen en liefst zo snel mogelijk. Antwoorden op die verlangde snelheid ontstaan aan de zogeheten Doorbraaktafel industriële woningbouw. 

Op initiatief van de provincie Zuid-Holland en De Bouwcampus worden Doorbraaktafels industriële woningbouw gehouden. Deelnemers zijn professionals uit de hele bouwketen: ontwikkelaars, bouwbedrijven, ontwerpers, kennisinstituten, gemeenten en provincie. Centrale vraag: Hoe bereiken we een structurele versnelling en opschaling van industriële woningbouw? Er zijn meerdere aanbieders van geïndustrialiseerde woningbouwsystemen, maar in Nederland wordt woningbouw nog beperkt via deze weg gerealiseerd, zo oordelen de initiatiefnemers. 

Uit eerdere co-creatietrajecten bij De Bouwcampus is naar voren gekomen dat de grootschalige inzet van industriële woningbouwsystemen een doorbraak kan betekenen voor de hele woningbouwopgave in Nederland. Dit wordt ook onderschreven door het ministerie van Binnenlandse Zaken (motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab) en provincies (Coalitieakkoord Provincie Zuid-Holland). Het realiseren van woningen die off-site, onder geconditioneerde omstandigheden, industrieel worden geproduceerd en in componenten naar de bouwplaats worden vervoerd, is geen nieuwe gedachte. Maar er is nu wel voldoende maatschappelijke druk en bestuurlijke bereidheid en regie om het te gaan doen.  

Ook de provincie Zuid-Holland wil een gestructureerde aanpak, want in de zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.000 woningen gerealiseerd worden, waarvan zeker 170.000 in bestaand stedelijk gebied. Een tekort aan bouwcapaciteit is een bedreiging voor het realiseren van de woningbouwdoelen. Uit diverse verkennende bijeenkomsten van De Bouwcampus is naar voren gekomen dat één van de oplossingen voor het tekort aan bouwcapaciteit een industrialisatie van de woningbouw is; de woning wordt als compleet seriematig product gezien in plaats van traditioneel projectgebonden op de bouwplaats samengesteld bouwwerk. Bijkomende voordelen van industrialisatie: minder (stikstof)uitstoot op de bouwlocatie, reductie van arbeidsinzet per woning, efficiënter gebruik van materialen, circulair bouwen, verlaging van faalkosten (waardoor reductie van de kostprijs), kwaliteitsverbetering door procesbeheersing en verlaging van overlast op de bouwplaats. Omdat met industriële bouwmethoden + procesorganisatie deze voordelen bereikt kunnen worden, waar de traditionele en/of conceptuele bouw niet in kan voorzien, is gekozen om deze methode verder te verkennen en kennis te delen 

In de eerste doorbraaktafel werd onder andere gebrainstormd over mogelijke oplossingsrichtingen. Er werden uiteenlopende concrete ideeën benoemd. In de tweede bijeenkomst werden vooral de hindernissen bekeken. Daarbij kwamen zaken aan de orde als: 

  1. Gebrek aan gemeentelijk draagvlak
    2. Gemeentelijke procedures
    3. Slecht imago 
    4. Versnipperde vraag 
    5. Gebrek aan zekerheid in de vraag c.q. continuïteit. 

Aan de hand van een groeps-brainstorm zijn inmiddels oplossingsrichtingen en acties gedefinieerd. De doorbraaktafel gaat verder aan de slag om deze hindernissen beter te begrijpen en de actiepunten worden geconcretiseerd vanuit de nieuw opgedane inzichten.  

Alle beschreven voordelen van industrialisatie zullen aan bod komen in het programma van PREFAB van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen in Den Boschhttps://www.prefabbeurs.nl/nl/. 

Wil je graag deelnemen en bijdragen aan dit vraagstuk en de Doorbraaktafels? Neem dan contact op met Oukje van Merle via o.vanmerle@debouwcampus.nl 

Ga terug