Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Tien miljoen voor realisatie DSGO


Het ministerie van BZK heeft 10 miljoen subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). DSGO is het fundament van de digitaliseringsopgave voor de gebouwde omgeving (digiGO).

‘De grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector vragen om het veel slimmer benutten van data. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen,’ zegt Ries Bode (voorzitter digiteam en kwartiermaker voor het programma DSGO). 

De focus ligt initieel op het reduceren van het aantal logistieke bewegingen en daarmee op de reductie van  stikstofuitstoot. DSGO maakt deel uit van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit  programma werken TNO, digiGO en de topsector Logistiek gezamenlijk aan de ambitie om in 2030 onder meer 60% stikstofreductie en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren. Lees hier meer over de BZK-subsidie.

Aan de slag
Zo’n veertig vooraanstaande partijen uit de ontwerp-, bouw- en installatiesector hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke digitaliseringsambitie: digiGO. Het ontwikkelen van een digitaal stelsel komt hier uit voort. Het Rijk draagt nu tien miljoen euro bij aan de ontwikkeling van DSGO. ‘Het is een compliment aan de sector dat alle geleverde inspanning tot dit resultaat heeft geleid. Er is nu én funding én een gezamenlijke ambitie en bereidheid om DSGO te realiseren. Het is echt een betekenisvolle stap voor de sector,’ zegt Joseph Kuling, voorzitter van de BouwDigitaliseringsraad. 

Aanpak: van, voor en door
Afgelopen vrijdag 5 november maakten Roger Tan (namens de BDR, voorzitter BIM Loket) en Ries Bode de toekenning van de subsidie bekend in dit webinar. Daarin gaven ze ook een nadere toelichting op het programmaplan. ‘We gaan de komende twee jaar vol aan de slag met de realisatie. We ontwikkelen het stelsel in sprints van een half jaar en besteden veel aandacht aan het betrekken van alle partijen uit sector, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ontwikkeling en adoptie van het stelsel gaan hand in hand,’ licht Ries Bode toe.

Sluit aan en draag bij
Vanuit de ontwerp-, bouw- en installatiesector is een stevige bijdrage nodig in de vorm van expertise en menskracht. Kan en wil je aan de ontwikkeling van DSGO bijdragen, laat dit dan weten aan een van de leden van het Digiteam of kwartiermakersteam DSGO.

Bron: digigo.nu

Digitalisering is tijdens het inhoudelijke programma van Vakbeurs PREFAB altijd één van de hoofdonderwerpen.

Ga terug